رییس هیات مدیره

دکتر حمید رضا اسماعیلی

دانشگاه شیراز

07136137396


نایب رییس هیات مدیره

دکتر سهیل ایگدری

دانشگاه تهران

02632223044


خزانه دار هیات مدیره

دکتر یزدان کیوانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

03133913572


عضو هیات مدیره

دکتر صابر وطن دوست

دانشگاه آزاد اسلامی

01112415000


عضو هیات مدیره

دکتر مسعود ستاری

دانشگاه گیلان

09113317357


عضو هیات مدیره

دکتر فریدون عوفی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

09123098072


عضو هیات مدیره

دکتر اصغر عبدلی

دانشگاه شهید بهشتی

02122431971


عضو هیات مدیره

مهندس کیوان عباسی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

09111398254