رییس هیات مدیره

دکتر حمید رضا اسماعیلی

دانشگاه شیراز

233456666


نایب رییس هیات مدیره

دکتر سهیل ایگدری

دانشگاه تهران

233456666


خزانه دار هیات مدیره

دکتر یزدان کیوانی

دانشگاه صنعتی اصفهان

233456666


عضو هیات مدیره

دکتر صابر وطن دوست

دانشگاه آزاد اسلامی

233456666


عضو هیات مدیره

دکتر مسعود ستاری

دانشگاه گیلان

233456666


عضو هیات مدیره

دکتر فریدون عوفی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

233456666


عضو هیات مدیره

دکتر اصغر عبدلی

دانشگاه شهید بهشتی

233456666


عضو هیات مدیره

مهندس کیوان عباسی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی

233456666